Kyrön Eloisat ry

 

SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kyrön Eloisat ry. Ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

a) Yhdistyksen tarkoituksena on

– edistää terveellisten elämäntapojen kokonaiskehitystä, jolloin tavoitteena on yhteiskunnan jäsenten hyvä elämänhallinta,
elämisen laadun, terveyden ja viihtyvyyden parantaminen,

– kansalaisten omaehtoisen elämän ja selviytymisen tukeminen,

– edistää työttömyyden vähentämistä, työttömien toimeentulon parantamista sekä työttömyydestä aiheutuvien henkisten,
fyysisten ja taloudellisten haittojen vähentämistä,

– sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaminen.

b) Tarkoituksena toteuttamiseksi yhdistys

– toiminnassaan tarjoaa työllistymismahdollisuuksia työmarkkinatukiin oikeutetuille pitkäaikaistyöttömille ja vajaakuntoisille,

– järjestää koulutus- ja valistustilaisuuksia sekä muita samantapaisia tapahtumia,

– tekee yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa,

– harjoittaa tiedotustoimintaa ja

– ylläpitää työttömien toimintakeskusta.

c) Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

– toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia,

– harjoittaa julkaisutoimintaa.

– ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistuksen jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 2-6 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokouksen välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoittua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11. Vuosikokous

1. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

2. kokouksen avaus

3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. hyväksytään kokouksen esityslista

6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus

9. hallituksen jäsenmäärän päättäminen

10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

11. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vähintään 14 vuorokautta ennen vuosikokousta.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.